1logo

czwartek, 28 kwietnia 2016 10:48

Sesja absolutoryjna

Zamieszczone przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

26 kwietnia 2016 r. odbyła się XX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, której głównym punktem było udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

2. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok przedstawiła Pani Skarbnik. Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej wyrażone we wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Ogrodnik. Komisja wyraziła pozytywną opinię (4 głosy „za” przy nieobecności 1 członka Komisji) wnioskując o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła wniosek komisji za uzasadniony.

Radni zapoznali się z opiniami pozostałych komisji. Komisja Oświatowo-Społeczna zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 6 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” a projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok 5 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym”. Komisja Gospodarcza zaopiniowała oba projekty 8 głosami „za”.

Po dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektami uchwał. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok Rada podjęła 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” (Klub Radnych Rozwój Ziemi Goślińskiej). Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok została przyjęta 13 głosami „za” i 2 „przeciw” (RZG). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poparła wniosek Komisji
o udzielenie absolutorium, podczas Sesji zagłosowała „przeciw”.

 

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 351.317,00 zł do kwoty 51.837.221,00 zł. Kwotę wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 249.477,00 zł do kwoty 57.861.528,00 zł.  Rada podjęła uchwałę 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” (radny niezależny).

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2016 - 2036.

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” (RZG).

5. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Gmina Murowana Goślina wyemituje 5800 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na łączną kwotę  5 800 000,00 zł. Wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w latach 2027 - 2030. „Za” podjęcie uchwały głosowało 12 radnych, „przeciw” 1 (RZG) a 2 radnych „wstrzymało się” (RZG, radny niezależny).

6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła”.

Podpisano umowę pożyczki o wysokości niższej niż pierwotnie zakładano, dlatego należy dokonać zmiany uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport i Nieruchomości Sp.z.o.o.

Wnosi się do spółki wkład pieniężny w wysokości 50 000 zł. 14 radnych opowiedziało się „za” podjęcie uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od głosy (radny niezależny).

Kilka następnych uchwał Rada podejmowała jednogłośnie.

8. Uchwała w sprawie ustalenia stref taryfowych i opłat za usługi przewozowe oraz ustalenia osób uprawnionych do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Murowana Goślina.

Uchwała wdraża katalog ulg i zwolnień podobny do obowiązującego w systemie komunikacji Publicznej Miasta Poznania.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/226/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zmiana uchwały jest uzasadniona ze względu na pośrednią zmianę kategorii dróg na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina z dróg gminnych na drogi powiatowe, przy których zlokalizowane są przystanki komunikacyjne.

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w zakresie współfinansowania wykonania sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej nr 187.

Gmina Murowana Goślina zwróciła się do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu o instalację sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w Białęgach przy drodze wojewódzkiej nr 187. Konieczne jest jednak współfinansowanie inwestycji przez Gminę w wysokości 50% wartości zadania.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/358/2014 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66.

Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie działki nr 48/47 pod plac zabaw, a działki nr 48/66 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulicy Sowiej, Goślińskiej
i Klinowej.

Korekta układu drogowego oraz dostosowanie ustaleń planu do obecnego charakteru wsi Rakownia w zakresie dostępnej infrastruktury technicznej oraz funkcji zabudowy jest celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12
w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego
w Wojnowie.

Zmiana studium dla działki nr 686/2 oraz działki 472.16 w Murowanej Goślinie ma na celu zmianę terenów oświatowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Celem zmiany studium dla działki nr 240/12 w Raduszynie jest jej przeznaczenie zgodnie z jej stanem faktycznym - pod ogródki działkowe, natomiast zmiana studium dla terenów okolic Jeziora Wojnowskiego ma na celu wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej usługowej.

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 7/25, 7/39, 7/40 i 7/10 w Łopuchowie.

Opracowanie zmiany studium ma na celu zmianę terenów rolnych oraz terenów sportu
i rekreacji na tereny przeznaczone pod zabudowę elektrowni fotowoltaicznej.

16. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Murowanej Goślinie.

Na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Goślińskiej im. Mieczysława Glazińskiego skrzyżowanie typu rondo w Murowanej Goślinie otrzymuje nazwę „rondo Zielone Wzgórza”.

17. Uchwała w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu rondo, dróg wojewódzkich nr 187 i 196 (obwodnica).

Rondo przy obwodnicy otrzymuje nazwę „rondo Kombatantów” na wniosek Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych.

18. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

W związku z rezygnacją radnego Mikołaja Gałki  z członkostwa w Komisji Rewizji należało dokonać uzupełnienia składu. Zgłoszono kandydatury radnego Michała Hałasa i radnego Andrzeja Kuźniewskiego. Za odwołaniem radnego Mikołaja Gałki zagłosowało 12 radnych (RZG, Klub Radnych Nowoczesna Gmina, radny niezależny). „Za” kandydaturą radnego Michała Hałasa było 10 radnych (RZG i NG) a więc zgodnie z większością głosów skład Komisji Rewizyjnej uzupełnił radny Michał Hałas. Całą uchwałę Rada przyjęła 12 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się” (Klub Radnych Rzazem dla Murowanej Gośliny).

Pozostałe uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

19. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Ustala się cenę jednostkową usługi w kwocie 10,00 zł za godzinę oraz zasady odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty.

20. Uchwała w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.

Uchwała podjęta w marcu br. zawierała zapis o publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W związku z brakiem konieczności publikacji zachodziła potrzeba podjęcia uchwały z zapisem: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI.411/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Uchwała uzupełnia zapisy w zakresie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczyciela wspomagającego (20 godzin)  i doradcy zawodowego (20 godzin).

22. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Murowana Goślina” oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Murowana Goślina” oraz określenia trybu przyznawania tych tytułów.

Zmiana uchwały pozwala na wręczani tytułów także podczas innych, niż uroczysta sesja, uroczystości gminnych mających podniosły charakter.

23. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/162/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XV/147/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
14 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Murowana Goślina”.

Konieczne było uaktualnienie „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Murowana Goślina” poprzez dodanie suplementu pt. „Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej”.

Joanna Witkowska

Podinspektor ds. biura rady

Biuro Rady Miejskiej

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (61) 8 923-654

Czytany 962 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 28 kwietnia 2016 19:43

Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information