1logo

Informacje dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  lub poza miejscem sprzedaży reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (aktualna podstawa prawna: Dz. U. z 2016 roku poz. 487).

Do wniosku o wydanie zezwolenia zgodnie z art. 18.1. ust. 6 cytowanej ustawy należy dołączyć następujące dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym  lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu zgodnie z art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2016 r. poz. 23):

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 • posiadanie zezwolenia,
 • wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia,
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową  napojów alkoholowych,
 • w terminach do  dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia w wysokości (art. 111 ust. 2):

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (art.111 ust. 8).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ma ustawowy obowiązek:

 • złożenia do 31 stycznia, każdego roku obowiązywania zezwolenia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4),
 • dokonania na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego (art. 111 ust. 7).

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu bez względu  na przyczynę uchybienia terminu.

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady uległy zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia  wymienionych wyżej obowiązków w późniejszych terminach. I tak:

 1. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu czyli od 31 stycznia danego roku, pod warunkiem, że jednocześnie dokona opłaty w wysokości 30 % podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.
 2. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej opłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia wyliczonej dla danego roku.
  Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w poprzednim roku, którego roczna wartość sprzedaży  nie przekroczyła ustawowych progów określonych w art.111 ust. 5, będzie zobowiązany  wpłacić 30 % opłaty podstawowej dla danego rodzaju zezwolenia.
  Natomiast, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, którego roczna wartość  przekroczyła ustawowe progi, będzie zobowiązany wpłacić 30 % opłaty podwyższonej określonej w art.111 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia (art. 18.1 ust. 8).

 


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information