1logo

Zasady odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” prowadzić będą dwa podmioty wybrane w przetargu. Dla sektorów: XV Murowana Goślina - Spółdzielnia i XVI Murowana Goślina – Gmina będzie to konsorcjum firm Remondis Sanitech. Zadania będą realizowane przez 36 miesięcy, czyli do końca 2017 r., a usługi mogą świadczyć przy korzystaniu z pomocy podwykonawców.

Od 1 stycznia 2015 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” prowadzić będą dwa podmioty wybrane w przetargu. Dla sektorów: XV Murowana Goślina - Spółdzielnia i XVI Murowana Goślina – Gmina będzie to konsorcjum firm Remondis Sanitech. Zadania będą realizowane przez 36 miesięcy, czyli do końca 2017 r., a usługi mogą świadczyć przy korzystaniu z pomocy podwykonawców.

Dokładny podział obszarów, które wchodzą w skład sektorów znajduje się pod linkiem: http://www.goap.org.pl/goap/sektory-zm-goap/.

Kilka tygodni trwały przygotowania do przejęcia sektorów i związanej z tym wymiany pojemników. Spełniać one będą wymagania Systemu Identyfikacji Pojemników, który od 1 stycznia 2015 r. wprowadzony zostanie na obszarze Związku. Umożliwi on pełną kontrolę nad wykonywaniem usług przez firmy odbierające odpady oraz ilością odbieranych odpadów i sposobami ich zagospodarowania.

Funkcjonowanie systemu zapewniają: elektroniczne chipy zainstalowane na pojemnikach oraz kody kreskowe naklejane na worki. Dlatego firmy odbierające odpady zobowiązane są dostarczyć mieszkańcom właściwie oznakowane pojemniki oraz worki wraz z zestawami naklejek z KODAMI KRESKOWYMI (przeznaczonymi do oklejania worków). Kody kreskowe zawierają jedynie informacje dotyczące firmy odbierającej odpady oraz rodzaju odbieranych odpadów. Podczas odbioru odpadów, pracownik firmy skanuje kod, wprowadzając informacje o terminie odbioru i rodzaju odpadów do systemu. Zapobiegnie to podrzucaniu lub niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów i umożliwia sprawdzenie czy odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz czy w pojemnikach i workach znajdują się właściwe frakcje odpadów.

Firmy zapewnią pojemniki lub kontenery w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych z nieruchomości, nie później niż do dnia 29.12.2014 roku. Właściciele są zobowiązani do zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów na swojej nieruchomości. W razie potrzeby firma odbierająca odpady uzgodni z właścicielem nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów, gdzie zostaną ustawione pojemniki oraz kontenery.

Ponadto właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemnik (udostępnić) przed teren posesji w celu jego wymiany! Usługa może nie zostać wykonana, jeśli właściciel nieruchomości nie wystawi pojemnika, który firma ma odebrać lub utrudni do niego dostęp i nie będzie możliwości jego opróżnienia.

Na każdym pojemniku oraz kontenerze używanym przez firmę odbierającą odpady (niezależnie czy stanowią one własność firmy czy właściciela nieruchomości) powinna znajdować się naklejka informacyjna z logo ZM GOAP. W przypadku, gdy oznakowanie pojemnika lub kontenera jest nieczytelne, firma powinna umieścić nową naklejkę.

Pojemniki muszą być oklejone i posiadać chip do dnia 29.12.2014r., lecz firma może oznakować je już wcześniej.

Naprawa bądź wymiana pojemnika

Firma naprawi lub wymieni pojemnik, kontener niezwłocznie po otrzymaniu informacji od ZM GOAP lub od mieszkańca (nie później niż w najbliższym dniu przypadającym na wywóz odpadów komunalnych z danej nieruchomości, na której znajduje się zgłoszony pojemnik lub kontener).

Firma dokona wymiany pojemnika lub kontenera natychmiast, jeśli uszkodzenie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub stanowi zagrożenie dla środowiska lub uniemożliwia zbieranie odpadów komunalnych.

Worki na odpady

Firma odbierająca odpady dostarcza worki przeznaczone do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, w tym odpadów zielonych. Worki będą posiadały specjalne miejsce na kod kreskowy (do samodzielnego naklejenia przez właściciela nieruchomości). Firma będzie zobowiązana do dostarczania właścicielom nieruchomości dodatkowych worków oraz kodów kreskowych w systemie wymiennym tj. po każdorazowym odbiorze firma pozostawi taką samą ilość worków na daną frakcję, jaka została odebrana.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów i gromadzenia ich zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku ZM GOAP. W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki i niestosowania się do zapisów Regulaminowych, firma ma prawo do odmowy odbioru odpadów selektywnych w terminach wyznaczonych dla ich zbiórki. Firma pozostawia wówczas na worku naklejkę „Ostrzeżenie”. Odpady odbierane będą jako odpady zmieszane, a Związek poinformowany zostanie o niewłaściwym sposobie segregacji odpadów na danej nieruchomości.

Informacje o zasadach prawidłowego segregowania odpadów znajdują się na stronie www.goap.org.pl w zakładce „Zdaj odpady”.

Firma odbierająca odpady dostarczy do nieruchomości tzw. pakiet startowy obejmujący:

a) min. 2 worki dla każdej frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady zielone);

b) zestaw kodów kreskowych w liczbie minimum 16 szt. na każdą frakcję: papier i makulatura, tworzywa sztuczne, 16 szt. szkło, 16 szt. odpady zielone.

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów muszą posiadać: nadruk zawierający logo ZM GOAP, szczegółową informację o przeznaczeniu worka oraz miejsce na kod kreskowy. Ponadto firma zobowiązana jest do dostarczenia instrukcji oklejania worków przeznaczonych do gromadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Instrukcja powinna być dostarczona wraz z pakietem startowym.

Firma w sposób ciągły monitoruje ilość wykorzystanych kodów kreskowych przez właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości otrzyma nowe kody w przypadku odnotowania ich wyczerpania (w terminie 6 dni roboczych).

Pierwsza dystrybucja oznakowanych worków oraz kodów kreskowych powinna zostać zrealizowana do dnia 29.12.2014r.

Kolorystyka worków na odpady

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów powinny być przezroczyste zgodne z określonymi w Regulaminie kolorami dla poszczególnych frakcji odpadów:

- tworzywa sztuczne: żółty,

- papier: niebieski,

- szkło białe i kolorowe: zielony,

- odpady zielone: brązowy.

Poza okresem wegetacyjnym (od 01.12-31.03) odpady zielone należy zagospodarować w przydomowym kompostowniku lub dostarczyć do PSZOK.

Odbiór odpadów

Firma będzie odbierała odpady (mieszane, selektywne i zielone) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 22.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00 do 15.00. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia pojemnika w dniu odbioru. Nieudostępnienie pojemników odbiorcy odpadów w dniu odbioru będzie skutkować brakiem realizacji usługi. Firma odbierze odpady dopiero w kolejnym terminie – zgodnie z harmonogramem odbioru.

Firmy odbierające odpady zobowiązane są do dostarczenia harmonogramów odbioru w wersji papierowej do właścicieli nieruchomości do dnia 27.12.2014 r.

Harmonogramy odbioru odpadów będą również dostępne na stronie www.goap.org.pl

 


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information