1logo

Państwa pytania - warto przeczytać

TOP 10

Najczęściej zadawane pytania przez INFOLINIĘ

 

1. Kogo dotyczą „Nowe Porządki”?

Nowe zasady gospodarowania odpadami dotyczą wszystkich właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, niezależnie od tego czy są to nieruchomości zamieszkałe (domy jednorodzinne, bloki, wspólnoty) czy niezamieszkałe (np. sklepy, biura, hotele, szkoły, szpitale, lokale użytkowe, podmioty gospodarcze, ogródki działkowe, itp.).

2. W jaki sposób naliczane są stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą ponosili opłaty od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. W zależności od tego czy na terenie nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów czy nie, stawki opłat będą wynosiły odpowiednio 12 zł (odpady serwowane) i 20 zł (odpady niesegregowane) od osoby miesięcznie. W przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny zastosowanie będzie miało naliczanie degresywne, co oznacza, że stawka opłaty będzie niższa dla 4 i każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym.

3. W jaki sposób naliczane są stawki dla nieruchomości niezamieszkałych?

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą ponosili opłatę za każdorazowe opróżnienie pojemnika na odpady. Opłata jest zróżnicowana w zależności od wielkości pojemnika oraz od tego czy na terenie nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów (niższa opłata), czy nie (wyższa opłata).

4. Co w przypadku ogródków działkowych?

Ogródki działkowe są traktowane jako nieruchomość niezamieszkała, w związku z czym podstawą do naliczenia opłaty jest pojemność zadeklarowanego przez właściciela nieruchomości pojemnika oraz to czy odpady w obrębie nieruchomości zbierane są w sposób selektywny, czy nie.

5. Kto może złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości. Pod pojęciem tym rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

6. Czy mam kupić pojemnik?

Nie ma takiej potrzeby. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki lub worki na odpady zbierane w sposób selektywny (segregowane) zapewni Związek.

7. Kto składa deklarację w przypadku nieruchomości wielolokalowych?

W przypadku wielolokalowych budynków mieszkalnych (np. bloków, wspólnot) obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządcy nieruchomości.

8. Do kiedy i gdzie trzeba przesłać wypełnioną deklarację?

Wypełnioną deklarację należy wysłać pocztą na adres Biura Związku lub złożyć w delegaturze Związku w siedzibie urzędu miasta lub gminy do dnia 3 czerwca 2013 r.

9. Czy należy wypowiedzieć umowę dotychczasowemu odbiorcy odpadów?

Tak. Jest to konieczne w celu uniknięcia możliwości ponoszenia podwójnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

10. Gdzie znajdę deklarację oraz więcej informacji o nowym systemie?

Deklaracja będzie dostępna w delegaturach Związku na terenie miast i gmin oraz w placówkach Poczty Polskiej na terenie miasta Poznania, a także na stronie internetowej Związku: www.goap.org.pl


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information