1logo

Koncesje i zezwolenia

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą winna upewnić się, czy w jej przypadku konieczne będzie uzyskanie dodatkowo koncesji, zezwolenia czy wpisu do działalności regulowanej.

KONCESJE

Koncesja jest to decyzja administracyjna zezwalająca na prowadzenie działalności w obszarze, w którym z mocy ustawy ograniczona jest swoboda prowadzenia tejże działalności. Koncesje wydaje organ, który administruje zakresem interesującej nas działalności. Koncesje wydawane są na czas oznaczony, lecz nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba, że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Posiadanie koncesji jest konieczne w prowadzeniu działalności w zakresie:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego
 • magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwamioraz energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
 • przewozów lotniczych,
 • prowadzenia kasyna gry.

ZEZWOLENIA

Zezwolenia wymaga działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie odpowiednich ustaw. Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony, lub nieoznaczony, na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że odrębne przepisy tak stanowią. Wydanie lub odmowa wydania oraz cofnięcie zezwolenia odbywa się w drodze administracyjnej.

Uzyskanie zezwolenia wymaga prowadzenie działalności w zakresie.:

 • prowadzenia działalności ubezpieczeniowej,
 • przemysł spirytusowy (wyrób, rozlew, oczyszczanie, skażania i odwadnianie, wydzielanie spirytusu z innego wytworu), a także na wyrób i rozlew wódek, hurtowy obrót napojami alkoholowymi, sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wyrób i rozlew wyrobów winiarskich
 • wytwarzanie wyrobów tytoniowych,
 • obrotu środkami ochrony roślin,
 • prowadzenia apteki ogólnodostępnej, wytwarzanie środków farmaceutycznych materiałów medycznych oraz hurtowy obrót tymi środkami i materiałami,
 • utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • zarządzania lotniskiem,
 • działalności polegającej na wykorzystywaniu, usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
 • obrotu zwierzyną żywą (w kraju i za granicą), z wyłączeniem sprzedaży prowadzonej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na terenie kraju,
 • obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami (częściami kraju i za granicą),
 • prowadzenia magazynu lub składu celnego,
 • świadczenia usług detektywistycznych,
 • produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych,
 • wytwarzania i przetwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • przywozu i wywozu z zagranicy tych środków oraz hurtowy obrót nimi,
 • produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych i odżywek, (też na wprowadzanie do obrotu takich artykułów przywożonych z zagranicy oraz produkcję i wprowadzanie do obrotu jako środków spożywczych,
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok i części zwierząt,
 • eksploatacji publicznej sieci telefonicznej lub sieci przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych lub radiofonicznych oraz na używanie
 • urządzeń radiowych do nadawania i transmisji,
 • prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych,
 • urządzania i prowadzenia działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych,
 • zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o nasiennictwie,
 • uprawy maku i konopi włóknistych,
 • działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej.

Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information