1logo

Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie

 

Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie

Polna

Okres realizacji: Styczeń 2009 r. – grudzień 2009 r.

Koszty:

Koszt całkowity – 2 997 980,00 zł
Dotacja NPPDL – 1 498 990,00 zł (50%)
Środki powiatu poznańskiego – 30.000,00 zł (1%)

Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 (środki budżetu państwa)

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest „Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” na odcinku od km 1+176 do km 1+786.

Zakres rzeczowy projektu objętego wnioskiem to wykonanie „Przebudowy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” na odcinku od km 1+176 do km 1+786:

 • Przebudowa ulicy Polnej na długości 610 mb od km 1+176 do km 1+786. Zaprojektowano jezdnię z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o szerokości 7 m, odpowiadającą możliwościom istniejącego i projektowanego pasa drogowego; ulica na całym odcinku ograniczona będzie krawężnikami,
 • Budowa chodników (1 220 mb) i ścieżki rowerowej (610 mb) wzdłuż projektowanej ulicy,
 • Budowa kanalizacji deszczowej o długości 590 mb (19 studni kanalizacji deszczowej, 33 wpusty  żeliwne, długość przykanalików 107 mb),
 • Budowa oświetlenia ulicznego na długości 610 mb w ilości 17 słupów oświetleniowych z wysięgnikami przebudowywanego ciągu,
 • Wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego drogi.

W wyniku realizacji tego Projektu zostanie przebudowane 610 m drogi. Ponadto zostanie wybudowanych 1 220 mb chodnika (po obu stronach jezdni) i 610 mb ścieżki rowerowej. Droga będzie odwadniana przez 33 wpusty uliczne do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej o długości 590 mb. Wody opadowe dalej odprowadzane będą przez separatory ropopochodne do istniejących rowów melioracyjnych WR 2 i WR 3. Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano 19 studni kanalizacji deszczowej. Liczba nowo wybudowanych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami wyniesie 17 szt.

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej. Planowane zamierzenie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest objęty opieką konserwatorską, nie znajduje się też na terenie szkód górniczych. Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Przyjęto następujące rozwiązania projektowe: klasa drogi Z, kategoria ruchu KR 3 i nośność drogi 100 kN/oś. Szerokość jezdni zmienna, zależna od istniejącego pasa drogowego. Na odcinku do km 0+810 zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,00 m , chodnik szerokości 1,50 m do km 0+685 po jednej stronie i ciąg rowerowy o szerokości 2,50 m po stronie drugiej. Na odcinku od km 0+810 do końca ulicy jezdnia ma szerokość 7,00 m z kontynuowanym ciągiem rowerowym i chodnikiem po drugiej stronie jezdni. Nawierzchnia jezdni z warstwą ścieralną grubości 5 cm z betonu asfaltowego. Chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej na podsypce cementowej. Ze względu na projektowany przekrój uliczny zastosowano odwodnienie przy pomocy kanalizacji deszczowej. Przyjęte parametry techniczne zachowują zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i europejskiego.

Zastosowane rozwiązanie techniczne nie posiada alternatywy (poza niepożądanym wariantem „0”) ze względu na konieczność poprowadzenia drogi po dotychczasowej trasie i zdeterminowaniu w związku z tym niektórych jej parametrów, np. szerokości jezdni i chodników. Jednocześnie inwestycja zapewnia pełną realizację zakładanych celów ekonomicznych i społecznych, których pozytywne rezultaty będą odczuwalne przez wiele lat.

Projekt jest też w pełni zgodny z politykami horyzontalnymi UE, a dzięki jego technicznej realizacji wpływa pozytywnie na środowisko naturalne ( m.in. ograniczając emisję szkodliwych gazów i pyłów, kanalizując gospodarkę wodną), rozwój społeczny i gospodarczy (ułatwia dostęp do rynku pracy, skraca drogę do szkoły i instytucji publicznych) oraz jest pozytywnie zorientowany na problematykę równości szans, w szczególności w zakresie ułatwień dostępności dla osób ze wsi oraz niepełnosprawnych (wygodne i równe chodniki i ciągi rowerowe).

 

* * * * *

 

Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie

Okres realizacji: grudzień 2007 r. – kwiecień 2010 r.

Koszty:

Koszt całkowity – 6 101 748,54zł
Dotacja WRPO – 2704 699,27 zł (44,3%)

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego - drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Zakres projektu:

Przedmiotem Projektu jest modernizacja ulicy Polnej w Murowanej Goślinie na całym jej przebiegu od km 0+000 do km1+176. Ulica stanowi ciąg drogi gminnej, łączący drogę wojewódzką nr 196 Poznań- Wągrowiec (skrzyżowanie z ulicą Rogozińską) z drogą powiatową nr 2393P Murowana Goślina – Boduszewo (skrzyżowanie z ulicą Gnieźnieńską na obrzeżach miasta) i przebiega na całej długości w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina. Na km 0+343 krzyżuje się z linią kolejową Poznań – Wągrowiec- Bydgoszcz.

Na mocy uchwały nr X/117/2003 z dnia 27 października 2003 roku Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie, który ustanowił na terenach bezpośrednio przylegających do ulicy Polnej największą w gminie strefę aktywizacji gospodarczej na obszarze przekraczającym 220 ha.

Projektowany zakres rzeczowy robót obejmuje:

 • przebudowę istniejącej nawierzchni ulicy Polnej. Zaprojektowano jezdnię z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego ozmiennej szerokości 6-7 m,odpowiadającą możliwościom istniejącego i projektowanego pasa drogowego. Ulica na całym odcinku ograniczona będzie krawężnikami,
 • budowę chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż projektowanej ulicy,
 • remont przejazdu kolejowego,
 • budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na długości modernizowanego ciągu,
 • usunięcie kolizji telekomunikacyjnych,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego drogi.

W wyniku realizacji Projektu zostanie przebudowanych 1,176 km drogi. Ponadto zostanie wybudowanych 1,552 km chodników i 1,176 km ścieżki rowerowej. Wskaźniki te zostaną osiągnięte w 2009 roku. Droga na całym odcinku będzie odwadniana przy pomocy nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej. Zmodernizowany zostanie 1 przejazd kolejowy.

Cały zakres robót zlokalizowany przebiega wistniejącym pasie drogowym drogi gminnej. Inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest objęty opieką konserwatorską, nie znajduje się też na terenie szkód górniczych. Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

8lutego 2010 br. ogłoszona została lista projektów po ocenie merytorycznej dla Działania 2.2 Poprawa dostępnoścido regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach naprawach powiatu, powiatowe i gminne) dlakonkursu nr 04/II/2009 wramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wśród projektów,które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, a więc uzyskały docelowe zapewnienie dofinansowania, znalazł się projekt „Modernizacja drogi gminnej wciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie" (odcinek od ul. Rogozińskiej do firmy Inline). Projekt znalazł się na 13 miejscu listy rankingowej, w ramach której finansowanie uzyskało tylko 30 projektów na 52 złożone w konkursie.

Podpisanie umowy dotacji planowane jest na marzec br., zaś rozliczenie projektu powinno nastąpićdo końca 2010 roku.

Polna  Polna   Polna

 

logo-wrpo
Projekt „Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie
” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 


 


Używamy ciasteczek (cookies) aby ciągle udoskonalać naszą stronę. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera. Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję pliki cookie z portalu murowana-goslina.pl.

EU Cookie Directive Module Information